asoscongress
Fırat Üniversitesi Logo
Fırat Üniversitesi Logo
Programı

Bilimsel Programı


PDF PROGRAM:

7 Eylül 2017 Perşembe-I. Oturum

Eğitim Fakültesi / A203 No'lu Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emine ERDEM

14.00

Prof.Dr. Emine Erdem - Yrd.Doç.Dr. Ümit Işık Erdoğan

Ortaöğretim Programında 10. Sınıf Kimya Dersi Kazanımlarına İlişkin Bir Karşılaştırma

14.20

Arş.Gör Erdal ZENGİN - Yrd.Doç.Dr. Mustafa UĞRAŞ - Abdurrahman GÜRBÜZ

4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinin Bazı Konularındaki Kavram Yanılgılarını Ve Öğretmenlerin Bu Yanılgıları Düzeltmek İçin Kullandıkları Yöntemleri Belirlemek

14.40

Yrd.Doç.Dr. Ayfer MUTLU - Doç.Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN

Gerçek ve Sanal Laboratuvar Ortamlarında Gerçekleştirilen Rehberli Sorgulama ve Geleneksel Yaklaşımlara Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Başarılarına ve Sorgulama Becerilerine Etkisi

15.00

Gizem AKSAKAL ERCAN - Prof.Dr. Erdal CANPOLAT

Fen Eğitimindeki Kimya Konularının Öğretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

15.20

Yrd.Doç.Dr. Didem KARAKAYA CIRIT

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi ve Sınıf içi Öğretimlerinin Araştırılması

 

Eğitim Fakültesi / A207 No'lu Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Remziye GÜZEL

14.00

Doç.Dr. Remziye Güzel- Dr. Gonca ÇAKMAK

TIMSS 2011’de Yayınlanan 8. Sınıf Fen Sorularının Kimya Konu Alanlarına Göre Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

14.20

Yrd.Doç.Dr. İlhami CEYHUN - Yrd.Doç.Dr. Zafer KARAGÖLGE

Kimya Eğitiminde Kavramsal Ve Matematiksel Problem Çözmenin Öğrenmeye Etkisi

14.40

Arş.Gör.Dr. Sinem Dinçol Özgür - Prof.Dr. Ayhan Yılmaz

Asit- Baz Kavramlarını Öğrenmede Zihinsel Durumlar Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

15.00

Yrd.Doç.Dr. AYŞEGÜL DERMAN - Doç.Dr. NURİYE KOÇAK

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Bazı Genel Kimya Konularını Kavramalarına Animasyonların Etkisinin İncelenmesi

15.20

Yrd.Doç.Dr. Selçuk Aydemir - Yrd.Doç.Dr. Mustafa Uğraş - Diğer Öznur Çambay - Yrd.Doç.Dr. Aygün KILIÇ

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası ve Bilimsel Araştırmaya İlişkin Görüşleri

 

8 Eylül 2017 Cuma-I. Oturum

Eğitim Fakültesi / A203 No'lu Salonu

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emine ADADAN

10.00

Yrd.Doç.Dr. Sevil Akaygun - Doç.Dr. Emine Adadan - Arş.Gör Gözde Yıldırım

Redoks Tepkimesinin Deneysel Kanıtlar Işığında Değerlendirilmesi

10.20

Yrd. Doç. Dr Sevil Akaygün - Doç. Dr. Emine Adadan

Redoks Tepkimesinin Süreç Aşamalı Çizimler ile Görselleştirilmesi

10.40

Doç. Dr. Emine Adadan - Yrd. Doç. Dr Sevil Akaygün

Çoklu Gösterimlerin Kimya Öğretmen Adaylarının Redoks Tepkimelerini Anlamalarına Etkisinin İncelenmesi

11.00

Yrd.Doç.Dr. Ayşegül DERMAN - Diğer Özlem BADELİ

4. Sınıf “Saf Madde Ve Karışım” Konusunun Öğretiminde 5E Modeli İle Desteklenen Bağlam Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına Ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

11.20

Prof.Dr. Mehmet DOGRU - Yrd.Doç.Dr. FATİH YILMAZ - SONGÜL ÖZDEMİR - Arş.Gör MEHMET DEMİRKOL

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Küresel Çevre Sorunlarına İlişkin Teknolojik, Pedagojik Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi

 

Eğitim Fakültesi / A207 No'lu Salonu

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dilek ÇELİKLER

10.00

Dr. Zeynep Aksan - Doç.Dr. Dilek Çelikler

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer Ve Termik Santraller İle İlgili Görüşleri

10.20

Prof.Dr. Canan NAKİBOĞLU - Serpin YILDIRIM

Genel Kimya Deneylerinin Yürütülmesinde V-Diyagramı Kullanımına Yönelik Kimya Öğretmenliği Öğrencilerinin Görüşleri

10.40

Aysun CEYLAN - Yrd.Doç.Dr. Burak FEYZİOĞLU

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Laboratuvar Çevresine Yönelik Algılarının İncelenmesi

11.00

Yrd.Doç.Dr. Fatma YAMAN- Diğer Süleyman YILDIZ

Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına Etkisi

11.20

Doç.Dr. Özge Özyalçın Oskay - Arş.Gör.Dr. Şenol ŞEN

Öğretmenlerin Öğretmen Özyeterlikleri ve Öğrencilerin Motivasyonları Arasındaki İlişki

 

8 Eylül 2017 Cuma-II. Oturum

Eğitim Fakültesi / A203 No'lu Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr Güler EKMEKÇİ

13.00

Arş.Gör.Dr. Nurcan TURAN OLUK - Prof.Dr. Güler EKMEKCİ

Kimya Eğitiminde Farklı Kavram Haritası Oluşturma Yöntemlerinin Öğretmen Adayları Gözüyle Karşılaştırılması

13.20

Doç.Dr. Dilek ÇELİKLER - Dr. Zeynep AKSAN - Yrd.Doç.Dr. Zuhal ÜNAN

Fen Bilgisi Öğrencilerinin Kimyasal Bileşiklerin Dörtyüzlü Ve Sekizyüzlü Geometrik Yapılarını Matematik Bilgileri İle İlişkilendirmeleri

13.40

Burak ÇİFTÇİ - Doç.Dr. Abdullah AYDIN

Türkiye ve Etiyopya Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarındaki “Atom ve Periyodik Sistem” Ünitesinde Geçen Kazanımların Benzerlik Yönünden Karşılaştırılması

14.00

Merve Nur Yavuzkaya - Doç.Dr. Emine Adadan

Farklı Yaş Gruplarındaki Öğrencilerin Maddenin Sınıflandırılmasıyla İlgili Muhakemelerinin Değerlendirilmesi

14.40

Özgür K.ÇOBAN - Arş.Gör.Dr. Ayşe YALÇIN ÇELİK - Prof.Dr. Ziya YILDIZ

Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Öğretim Stratejileri ve Bunları Uygulamalarına Etki Eden Faktörler

 

Eğitim Fakültesi / A207 No'lu Salonu

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özge ÖZYALÇIN OSKAY

13.00

Arş.Gör.Dr. Şenol ŞEN - Doç.Dr. Özge ÖZYALÇIN OSKAY

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı ile ilişkili Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi

13.20

Prof.Dr. Canan NAKİBOĞLU - Prof.Dr. Nuri NAKİBOĞLU - Dr. Şengül SARIKAYA GACANOĞLU

Ortaöğretim Öğrencilerinin “Çökelme Kavramını” Anlama Düzeyleri İle Tanecik Boyutundaki Gösterimleri

13.40

Doç.Dr. FAİK ÖZGÜR KARATAŞ - Dr. CANAN CENGİZ - BÜŞRA ÇALIŞKAN

Kavram Karikatürü Destekli Çalışma Yapraklarının Ve Jigsaw Tekniğinin Birlikte Kullanımının Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunu Anlamaları Üzerine Etkisi

14.00

BEKTAŞ ŞAHİN - Prof.Dr. FİLİZ KABAPINAR

Sosyo-Kültürel Yapılandırmacılık Temelinde Tasarlanan Öğretimin Öğrencilerin Okulda Kimya Konusunu Kavramalarna Etkisinin Belirlenmesi

14.20

Mehmet Sıddık TAĞ, Prof. Dr. Erdal CANPOLAT

Bilgisayar Destekli Öğretimin Atomun Yapısı Konusundaki Öğrenci Başarısına Etkisi

 

8 Eylül 2017 Cuma-III. Oturum

Eğitim Fakültesi / A203 No'lu Salonu

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Suat ÇELİK

15.00

Dr. Canan Cengiz- Doç.Dr. Suat Çelik- Doç.Dr. Faik Özgür Karataş - Cengiz Karakurt- Ahmet Yurtseven

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 9. Sınıf Öğrencilerinin Etüt Çalışmalarındaki Başarılarına Etkisi

15.20

Yrd.Doç.Dr. Fatma YAMAN

Öğrencilerin Argümantasyona Dayalı Yazma Etkinliklerinin Makroskobik, Mikroskobik ve Sembolik Seviyedeki Gösterimler Açısından İncelenmesi

15.40

Prof.Dr. Canan NAKİBOĞLU- Dr. Şengül SARIKAYA GACANOĞLU- Dr. Ebru DEMİR

2013 Yılı Kimya Dersi Öğretim Programı’na Yönelik Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda 2017 Yılı Kimya Dersi Öğretim Programı’nın Değerlendirilmesi

16.00

Yrd.Doç.Dr. Yasemin ÖZDEM YILMAZ - Nagehan AKTAŞ - Prof.Dr. Fitnat KÖSEOĞLU

Argüman temelli sorgulayıcı araştırma yöntemiyle yürütülen bir laboratuvar çalışması ve öğretmelerin argümanlarının kalitesine etkisi

16.20

Yrd.Doç.Dr. Hatice GÜNGÖR SEYHAN

Lise öğrencilerinin kimya öz-yeterlik seviyeleri ile kimya dersi çalışırken kullandıkları öz-düzenleyici öğrenme stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi: Sivas ili örneği

 

Eğitim Fakültesi / A207 No'lu Salonu

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ

15.00

Doç.Dr. FAİK ÖZGÜR KARATAŞ - Araştırmacı PELİN YILMAZ - Diğer FUNDA COŞKUN - Diğer HAVA AKÇAKAYA

Canlılarda Enerji Konusunun Öğretiminde Moodle Kullanımının 10. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi

15.20

Yrd.Doç.Dr. Mustafa UĞRAŞ - Nesrin KOÇ

Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Kimya Konuları Hakkındaki Görüşleri

15.40

Yrd.Doç.Dr. Mustafa UĞRAŞ- Yrd.Doç.Dr. Selçuk AYDEMİR- Prof.Dr. Erol ASİLTÜRK

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri ve Bu Düzeylerin Fen Öğretimine Yönelik Tutumları İle Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

16.00

Yrd. Doç. Dr. Safiye ASLAN

Öğreterek Öğrenme: Sorgulama Becerilerini Geliştirmek İçin Kullanılabilir Mi?

16.20

Yrd.Doç.Dr. Volkan BİLİR - Yrd.Doç.Dr. Sedat KARAÇAM

Lise Öğrencilerinin Zihinlerindeki Kimya Öğretmenine Yönelik İmajların Basmakalıp Bilim İnsanı İmajı Çerçevesinde Değerlendirilmesi