asoscongress
Fırat Üniversitesi Logo
Fırat Üniversitesi Logo

Sözlü Bildiri

Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini sözlü olarak aktardıkları sunu türüdür. Her oturumda 5 bildiri sunulacak olup her oturum bir başkan tarafından yönetilecektir.  Oturumda yer alan her sunu için  ayrılan sunum süresi 15 ve tartışma süresi 5 dakikadır.

Poster Bildiri

Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini yazılı şekilde aktaran sunu türüdür.

Posterlerin asılması: Posterler poster hazırlama kurallarında açıklandığı şekilde hazırlanmalıdır. Her poster oturumuna göre sıra ile numaralandırılacaktır. Katılımcılar Poster bildirilerini belirtilen saatler içerisinde kendilerine  ayrılmış olan panolarına  asacaklardır. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

Posterlerin kaldırılması: Poster oturumunun sonunda posterler katılımcılar tarafından kaldırılacaktır. Kongre Komitesi kaldırılmamış posterlerden sorumlu değildir.

Poster boyutları: Poster, 70 cm (en) x 100 cm (boy) boyutlarında tasarlanmalıdır.

Çalıştay

Uygulama içeren çalışmaların sunulacağı veya beceri geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin yer alacağı oturumdur. Bir oturum, içeriğine bağlı olarak, 50 ile 100 dakika sürebilir.

Mini Sempozyum

Bir başkan (düzenleyici) yönetiminde, ortak bir konuda, birbirlerini bütünleyen 4 bildirinin sunulduğu ve tartışmanın blok olarak oturum sonunda yapıldığı 100 dakikalık oturumdur. Oturumda her sunucuya 20 dakika verilir. Son 20 dakika ise genel tartışmaya ayrılır. Başkan (düzenleyici), önerisinde sempozyum başlığını, konunun bir özetini ve sunuculara ilişkin ayrıntıları (ad, adres, özetler) sunmalıdır. Mini sempozyum için gönderilen öneriler iki farklı biçimde değerlendirilecektir. Öncelikle  öneri bir bütün olarak değerlendirilecektir. Mini sempozyum önerisinin bütünü etkili bulunmadığı takdirde  öneri içinde yer alan her sunu kendi içinde değerlendirilerek kabul edilen bildiriler farklı oturumlarda sözlü bildiri olarak sunuma kabul edilecektir.

Panel

Seçilen bir ana konu üzerinde konunun uzmanlarından seçilmiş 4-5 kişinin konuşma yaptığı (yaklaşık 50 dakika) ve sonrasında konuşmalarda ortaya çıkan görüşlerin konuşmacılar ve dinleyiciler tarafından serbestçe ve ayrıntılı bir biçimde tartışıldığı 100 dakikalık etkileşimli oturumdur. Oturum, paneli öneren kişi tarafından yönetilir. Düzenleyici önerisinde seçilen konuya (önem, amaç, güncellik, vb.) ve panelistlere (ad, adres, katılmayı kabul ettiklerini bildirir belge) ilişkin ayrıntıları sunar.